Loading...
Blog
25
01
2017

Καταστατικό Σωματείου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ   ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται αθλητικό σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ» και υπό το διακριτικό τίτλο «LAILIAS MOUNTAIN RUNNING», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Σερρών, της Δημοτικής Ενότητας Σερρών, του Δήμου Σερρών.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

 1. i) Σκοπός του Συλλόγου είναι η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία ηθικών και ισχυρών χαρακτήρων δια μέσου της χρησιμοποιήσεως της γυμναστικής, της αγωνιστικής και λοιπών ασκήσεων σε συνδυασμό προς την εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος επί των αθλούμενων.
 2. ii) Ο Σύλλογος, προς επίτευξη των σκοπών του, δύναται να διοργανώνει ή να συμμετέχει σε κάθε είδους αγώνες σε σχέση με τα καλλιεργούμενα αθλήματα, και ιδίως αγώνες δρόμου και ορεινού δρόμου (trail running), ποδηλασίας δρόμου και ορεινής ποδηλασίας (mountain bike), αναρρίχησης, χιονοδρομίας και λοιπών χειμερινών αθλημάτων, τριάθλου και λοιπών συναφών αγωνισμάτων.

iii) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καλλιεργηθεί από το σωματείο ή να καταργηθεί οποιοσδήποτε κλάδος άθλησης αναγνωρισμένος στην Ελλάδα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 1. iv) Ομοίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο σύλλογος μπορεί να καταστεί μέλος υπερκείμενων οργανώσεων (Ενώσεως, Συνδέσμου, Ομοσπονδίας κ.λ.π), σε σχέση με τα αθλήματα, όπου θα δραστηριοποιείται.

Άρθρο 3ο

ΜΕΛΗ

 1. i) Μέλη του Συλλόγου, πέραν των αρχικών που υπογράφουν το παρόν καταστατικό, μπορούν να γίνουν όσοι και όσες αποδέχονται τους σκοπούς του σωματείου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν προτάσεώς τους από δύο (2) τουλάχιστον υπάρχοντα μέλη.
 2. ii) Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

iii) Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα, καθώς επίσης και τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999.

 1. iv) Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και δεν μεταβιβάζεται, αποκτάται δε από την ημέρα της εγγραφής στο Μητρώο Μελών του Σωματείου.
 2. v) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση οι παρέχοντες εξαιρετικές υπηρεσίες για την εν γένει προαγωγή του αθλητισμού ή του Σωματείου, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.

Άρθρο 4ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη υποχρεούνται :

 1. i) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και του τυχόν εσωτερικού κανονισμού και να δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.
 2. ii) Να καταβάλουν τις οριζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο συνδρομές και έκτακτες εισφορές. Ειδικότερα, τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν με την εγγραφή τους το ποσό των 10 ευρώ, ως εφάπαξ εισφορά εγγραφής, καθώς και το ποσό των 20 ευρώ ως ετήσια συνδρομή. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

iii) Να ενεργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, όσον αφορά τους σκοπούς του σωματείου.

 1. iv) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

Άρθρο 5ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη δικαιούνται :

 1. i) Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
 2. ii) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.

iii) Να θεωρούνται ισότιμα από την ημερομηνία της εγγραφής τους, με δικαίωμα λόγου και ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, δικαίωμα να απολαμβάνουν κάθε ωφέλημα που συνδέεται με την ιδιότητά τους ως μελών, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται αιρετά μέλη των διοικητικών οργάνων του Σωματείου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην επόμενη παράγραφο.

 1. iv) Ειδικότερα το δικαίωμα του εκλέγειν & εκλέγεσθαι αποκτούν τα μέλη, πλην των ιδρυτικών, ένα έτος μετά την εγγραφή τους.

Άρθρο 6ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η ιδιότητα του μέλους παύει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους :

 1. Με αποχώρηση του μέλους κατά τους όρους του άρθρου 87 του Α.Κ.
 2. Αν δεν καταβληθούν οι συνδρομές και εισφορές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών, αποκαθιστάμενη με την ταμειακή τακτοποίηση των τελευταίων τριών ετών. Ειδικότερα, εφόσον το μέλος του Σωματείου καθυστερεί την καταβολή τριών ετήσιων συνδρομών, ο Ταμίας του Σωματείου υποχρεούται όπως, με συστημένη επιστολή, προσκαλέσει αυτό να προβεί στην εξόφληση της προς το σωματείο υποχρεώσεως του εντός τασσόμενης προθεσμίας ενός μηνός από της επιδόσεως της επιστολής. Εάν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία, το Δ.Σ. προβαίνει χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε διαγραφή του υπόχρεου από τα μητρώα των μελών του. Μέλος που θα χάσει για την ανωτέρω αιτία την ιδιότητα του αυτή, δύναται να επανεγγραφεί στην κατηγορία μελών που ανήκε κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. και εφόσον εξοφλήσει, προηγουμένως και εντός ενός έτους, όλες τις μέχρι της επανεγγραφής του καθυστερούμενες συνδρομές.
 3. Για την μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Διοικητικού Συμβουλίου και για ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του σωματείου.
 4. Για παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού.
 5. Όταν συντρέχουν λόγοι που προβλέπονται από το Νόμο.

 Άρθρο 7ο

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του σωματείου είναι :

 1. i) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών, όπως ορίζονται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. ii) Τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας αθλητισμού μέσω του Ο.Π.Α.Π. ή του Δημοσίου Ταμείου, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), των αρμοδίων Ομοσπονδιών και κάθε άλλου Δημόσιου Οργανισμού.

iii) Οι επιχορηγήσεις Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού που χορηγούνται για την ανάπτυξη και διάδοση των αθλημάτων, όπου δραστηριοποιείται ο Σύλλογος.

 1. iv) Τα έσοδα από τις συμβάσεις χορηγιών και διαφημίσεων που συνάπτει το Διοικητικό Συμβούλιο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
 2. v) Τα έσοδα από την διοργάνωση αγώνων δρόμου, ορεινού δρόμου, ποδηλασίας και αναρρίχησης.
 3. vi) Τα έσοδα από τις συμβάσεις για την παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων για την αναμετάδοση από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. συναντήσεων και αγώνων των ομάδων του Συλλόγου ή διοργανώσεων που διεξάγονται υπό την έγκριση του.

vii) Τα πάσης φύσεως έσοδα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του ή από τα δικαιώματα αυτής.

viii) Τα έσοδα από εκδηλώσεις πάσης φύσεως και εκδόσεις εντύπων.

 1. ix) Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 2. x) Οι έκτακτες εισφορές για κάλυψη αναγκών, όπως ορίζονται μόνον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Άρθρο 8ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, διά του οποίου εκδηλώνεται η θέληση των μελών.

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου συγκαλείται εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, με πρόσκληση ή ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του Σωματείου, ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), δέκα μέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκλησή της. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει με έγγραφη ειδική εξουσιοδότηση μέχρι δύο μέλη, την οποία θα πρέπει να προσκομίζει στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται ή εκπροσω-πούνται σ’ αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία, επαναλαμβάνεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες στον αυτό τόπο και χρόνο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα ειδοποίηση, όποτε και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη κι αν παρευρίσκονται.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά Πρόεδρος, μέλος του Σωματείου, ο οποίος, σε περίπτωση αρχαιρεσιών, δεν μπορεί να είναι από τους υποψηφίους για τα αιρετά όργανα του Σωματείου. Ο Πρόεδρος διορίζει και τον προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά.

Στην Γενική Συνέλευση παρίστανται με δικαίωμα λόγου και ψήφου τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή το καταστατικό, με φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.

Οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η Γενική Συνέλευση και εκτός της ψηφοφορίας για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, που γίνεται πάντα μυστική με ψηφοδέλτιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δια του προέδρου του, ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα και τον προγραμματισμό του σωματείου, καθώς και για τον ισολογισμό του λήξαντος έτους και τον προϋπολογισμό του επομένου. Η Γενική Συνέλευση ενημερώνεται επίσης από την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί εκτάκτως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το ζητήσουν τα δύο πέμπτα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγράφοντας και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην δεύτερη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με τα εξής θέματα :

α. Την έγκριση του ετήσιου οικονομικού ισολογισμού, προϋπολογισμού και απολογισμού.

β. Τον απολογισμό του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

γ. Την έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από € 15.000.

δ. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και της Εφορευτικής Επιτροπής κατά τις αρχαιρεσίες.

ε. Την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

στ. Την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ζ. Τη διάλυση του Σωματείου.

Ειδικά για τα θέμα των παραγράφων ε’, στ’, και ζ’, η Γενική Συνέλευση δύναται να λαμβάνει εγκύρως σχετική απόφαση με τη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού. 

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται ανά τρία (3) έτη από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται, κατά τη σειρά της εκλογής τους, να αναπληρώσουν όποιο μέλος του Συμβουλίου εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές, και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί παντός θέματος είναι οριστική, υπόκειται δε μόνο στην ανώτερη κρίση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν αλλιώς ορίζεται ρητώς στο παρόν καταστατικό.

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, εκπίπτει από το αξίωμα του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι έχει ειδοποιηθεί εγγράφως μετά την δεύτερη αδικαιολόγητη συνεχόμενη απουσία του. Με την ίδια απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρώνει το μέλος που εξέπεσε του αξιώματος του με το πρώτο κατά σειρά εκλογής του διαθέσιμο αναπληρωματικό μέλος.

Το σωματείο εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος, αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά, είναι ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, έχει την ευθύνη για την χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής για την ανάπτυξη και διάδοση των αθλημάτων και για την όσο το δυνατό επιτυχή υλοποίηση των σκοπών που έχει θέσει το παρόν, ασκεί γενικό έλεγχο σε όλα τα μέλη του και δύναται να κηρύξει με αιτιολογημένη απόφαση του έκπτωτο κάποιο μέλος με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του, ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών και των αθλητών του Σωματείου και επιβάλει τις κατά την κρίση του αρμόζουσες πειθαρχικές ποινές (λ.χ. επίπληξη, απαγόρευση εισόδου στους γυμναστικούς χώρους του Σωματείου, απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις…κτλ.), αποφασίζει για την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους, συγκαλεί ετήσια τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκτελεί τις αποφάσεις της, δύναται να συστήνει Επιτροπές από τα μέλη του για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο, καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του, διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις προς επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

 

Άρθρο 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :

α. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

γ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

ζ. Κινεί, μαζί με τον Ταμία, το λογαριασμό ταμιευτηρίου, υπογράφοντας από κοινού τα σχετικά έγγραφα της Τράπεζας.

η. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

θ. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

Άρθρο 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου :

α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.

β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο.

γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το μητρώο των μελών του Σωματείου.

δ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

στ. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.

Τον Γενικό Γραμματέα – όταν απουσιάζει ή κωλύεται – αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 14ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου :

α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.

β. Ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές βάσει γραμματίων εισπράξεως και ενταλμάτων πληρωμής, αντίστοιχα, που υπογράφονται από τον ίδιο.

γ. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.

δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ό,τι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

ε. Τηρεί το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών (Ταμείου) και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

Τον Ταμία – όταν κωλύεται ή απουσιάζει – αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 15ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και ένα ανα-πληρωματικό, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών, ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τον έλεγχο επί της διαχείρισης και γενικά επί της οικονομικής κατάστασης του σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο έως την έναρξη της Συνέλευσης. Ο πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας καθώς και οποιαδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν την υποχρέωση να θέτουν στην διάθεση των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την διενέργεια του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου.

 

Άρθρο 16ο

ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο έως την έναρξη των εργασιών της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία διεξάγονται οι αρχαιρεσίες, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τα διοικητικά όργανα του Σωματείου όποιο πρόσωπο εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999.

Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται στα μέλη και καταχωρούνται στο ίδιο ή σε διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του Σωματείου διεξάγεται με μέριμνα τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται υποχρεωτικά και με φανερή ψηφοφορία, υπό και μεταξύ των παρόντων των δικαιούμενων ψήφο μελών, αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Η εφορευτική επιτροπή έχει την ευθύνη διεξαγωγής των αρχαιρεσιών κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει την νομιμότητα, το αδιάβλητο και το αμερόληπτο της όλης διαδικασίας. Η εφορευτική επιτροπή εκδικάζει κάθε ένσταση που τυχόν υποβάλλεται ενώπιον της σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Η λειτουργία της διέπεται από τους κοινούς κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της εφορευτικής επιτροπής μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος που είναι υποψήφιο στις αρχαιρεσίες, εκτός εάν ο αριθμός των παρευρισκόμενων μελών δεν επαρκεί.

Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου που συμμετέχουν νομίμως στη Γενική Συνέλευση εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος – με σταυρό – τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, έως πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως τρία (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι δύο (2) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και ο πρώτος επόμενος το αναπληρωματικό.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, το εκλεγέν μέλος αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.

Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα, εντός δέκα (10) ημερών από της εκλογής τους, και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος, προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

 

Άρθρο 17ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. i) Η τροποποίηση του καταστατικού πραγματοποιείται μόνον ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που σ’ αυτήν την περίπτωση θα βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα τέσσερα πέμπτα (4/5) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, η δε σχετική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών.
 2. ii) Η διάλυση του σωματείου αποφασίζεται με την διαδικασία που περιγράφεται αμέσως παραπάνω (απαρτία των 4/5 και αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των μελών), ή αν τα μέλη του σωματείου περιορισθούν κάτω των δέκα, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 104 § 2 ΑΚ. Μετά τη διάλυση του Σωματείου, η τυχόν περιουσία του δεν περιέρχεται στα μέλη του και για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση η οποία αποφάσισε τη διάλυση του Σωματείου. Εάν δεν έχει αποφασιστεί τίποτε σχετικά, τότε περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

Άρθρο 18ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑ

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του Σωματείου και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου και την έδρα.

Ο Σύλλογος μπορεί, με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο, να καθορίσει ειδικό διακριτικό σήμα. Τυχόν τροποποίηση του σήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 19ο

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι :

Υποχρεωτικά :

α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.

β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

δ. Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών (Εσόδων – Εξόδων).

ε. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

στ. Περιουσιακών στοιχείων.

ζ. Κάθε άλλο βιβλίο που ήθελε προβλεφθεί από τον Νόμο ως υποχρεωτικό.

Προαιρετικά :

α. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

β. Μητρώο αθλητών

γ. Βιβλίο δράσης

δ. Κάθε άλλο βιβλίο που το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ως αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.

Τα παραπάνω βιβλία μπορούν να τηρούνται και μηχανογραφικά.

Άρθρο 20ο

Το συνιστώμενο διά του παρόντος καταστατικού Σωματείο είναι αθλητικό και υπάγεται στις διατάξεις του αθλητικού νόμου 2725/1999. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό ισχύουν τα οριζόμενα στον ως άνω αθλητικό νόμο.

Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού διαπιστωθεί ασάφεια ή κενό, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει σχετικά στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου και του παρόντος καταστατικού.

 

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι (20) άρθρα, συντάχθηκε σήμερα την δωδεκάτη (12η) του μηνός Δεκεμβρίου 2016 στην πόλη των Σερρών και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, προκειμένου να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας και αναγνώρισης που ορίζει ο νόμος, υπογράφεται δε ως ακολούθως :

Comment
0

Leave a reply